Webklient - tvorba www stránek Ostrava

[email protected]

Na maily odpovídáme denně

Klientský portál

Přidejte svůj dotaz/požadavek

+420 603 48 78 48

V pracovní dny od 9 do 16 h

On-line meeting

Naplánujte si ho podle sebe

Co je to whistleblowing směrnice a koho se týká?

Sdílení pomůže ostatním

Obsah článku

Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing směrnice) s sebou přinese v našem prostoru dosud zcela chybějící právní úpravu ochrany oznamovatelů před protiprávním jednáním uvnitř organizací konkrétních zaměstnavatelů.

Věcná působnost směrnice

Směrnice určuje minimální normy pro ochranu osob, které porušují akty Unie. K daným oblastem patří:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Samotná definice oznámení obsahuje takové protiprávní jednání, které vykazuje znaky trestného činu nebo porušuje tuzemský právní předpis Evropské unie, jenž upravuje zákonem vymezené oblasti. Směrnice zaručuje ochranu i oznamovatelům porušení práva, ke kterému došlo v rámci pracovního poměru, a to i v okamžiku, když v mezidobí konkrétní pracovní poměr již skončil. To samé se týká i v budoucnu nastoupivších zaměstnanců.

Povinnosti firem a institucí

Jaké povinnosti vyplývají z nového zákona o ochraně oznamovatelů pro jednotlivé firmy a instituce?

 • Založení bezpečného oznamovacího kanálu, který dovoluje přijímání anonymních oznámení – k tomu slouží speciální whistleblowing aplikace, které v rámci Webklient spravujeme, instalujeme a dodáváme.
 • Musí být pověřena nestranná osoba, která má za úkol přijímat a prošetřovat oznámení – zde spolupracujeme se specializovanými právními kancelářemi.
 • Oznamovatel musí být bezpodmínečně chráněn před možnými odvetnými opatřeními.
 • Je nutností na veškerá oznámení reagovat a vyšetřit je v zákonem daných lhůtách.
 • Musí být veden zabezpečený systém, který slouží k archivaci jednotlivých oznámení ze všech zdrojů. Ten je dodáván v rámci Webklient Whistleblowing software.
 • Možnost podat oznámení musí být písemná i ústní. V případě ústního oznámení by měla být uložena nahrávka nebo přepis.
 • Samozřejmostí je garance důvěrnosti mezi řešitelem a oznamovatelem.
 • Oznamovací kanál musí být zpřístupněn nejen zaměstnancům dané společnosti, ale rovněž dalším skupinám osob, k nimž patří například dodavatelé nebo žadatelé o práci.
 • Odesílat oznámení musí dostat potvrzení o jeho přijetí.
 • Oznamovateli by se měly dostávat průběžné informace o konkrétních krocích, které byly provedeny v rámci šetření jeho oznámení.
 • Je na společnosti, aby garantovala řádné posouzení důvodnosti oznámení.
 • Informace o pověřené osobě musí být zveřejněny online a je nutné zajistit dálkový přístup k oznamování.
 • Společnost nebo firma má za povinnost vytvořit interní směrnici o ochraně oznamovatelů a pořídit s tím spojenou právní dokumentaci.
 • Oznamovatel musí mít příležitost podat podnět kontrolním orgánům.
 • Oznamovací kanál musí fungovat v nepřetržitém provozu.
 • Příslušná osoba musí být řádně proškolena o svých povinnostech, přičemž o daném proškolení musí být sepsán záznam.
 • Poskytnuté údaje je nutné zpracovat v souladu s GDPR.

Koho se směrnice týká?

Samotná směrnice nebyla doposud (7/2022) do českého prostředí aplikována, předpokládá se, že bude povinná pro firmy s více než 25 zaměstnanci s pro obce nad 5000 obyvatel.

Více info o Whistleblowing aplikacích a jejich uvádění ve firmách v praxi najdete na https://webklient.cz/whistleblowing/